Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 1927-1941

Στο προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε στη μεταβίβαση της ΑΧΑΪΑ σε ελληνικά χέρια. Εκτός από το όνομα του Βλάση Αντωνόπουλου, που ήταν ο κύριος μέτοχος και πρόεδρος του Δ.Σ. της Οινοποιίας, μιλήσαμε και για τον μέτοχο Ανδρέα Καφετζόπουλο, ο οποίος με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήγειρε Πρόποση στο «Μέγα συμπόσιο, το δοθέν υπό των Ελλήνων Μετόχων εν Ριγανοκάμπω, το 1919».
Διευρύνοντας τον ερευνητικό μας ορίζοντα θα αναφερθούμε στο πώς διοικήθηκε η, ελληνική πλέον, εταιρεία, και από ποιούς. Στην προσπάθεια αυτή θα μας βοηθήσει ένα χειρόγραφο «βιβλίο», χωρίς τίτλο στο εξώφυλλο, αλλά με πολύτιμο περιεχόμενο. Ένας ογκώδης τόμος εξακοσίων σελίδων, με χονδροχάρτονο εξώφυλλο επικαλυμμένο με βαθυπράσινο ύφασμα, και ενισχυμένο στην ράχη και στις γωνίες με πορφυρό δέρμα. Η μόνη ένδειξη που φέρει είναι ο αριθμός 600 στο κάτω μέρος της δερμάτινης ράχης του, ο οποίος προφανώς αναφέρεται στον αριθμό των σελίδων του.
Οι σελίδες του είναι ραμμένες στο χέρι και όχι κολλημένες. Είναι δε «BRITISH MAKE», όπως μαρτυρεί η επιγραφή στην πρώτη εσωτερική του σελίδα, αμέσως μετά τα διακοσμητικά εσώφυλλα. Στο ίδιο σημείο βλέπουμε και την σφραγίδα του κατασκευαστή του: LION BRAND MANUFACTURE. Και ενώ ο προορισμός του συγκεκριμένου εντύπου, αν κρίνουμε από την διάταξη των γραμμών και των στηλών που χαράσσουν τις εξακόσιες σελίδες του, είναι η λογιστική χρήση, το περιεχόμενο είναι διαφορετικό: Έχουμε μπροστά μας ένα από τα πρώτα Βιβλία Πρακτικών του ελληνικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Οινοποιητικής Εταιρείας «ΑΧΑΪΑ».
Πολλές είναι οι πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε από το μοναδικό αυτό χειρόγραφο. Αρχικά πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι το συγκεκριμένο Βιβλίο Πρακτικών ξεκινά προπολεμικά, δηλαδή την 16η Απριλίου 1927 και φτάνει μέχρι την πολεμική περίοδο της 27ης Αυγούστου 1941. Οι συνεδριάσεις γίνονταν «εν Πάτραις και εν των καταστήματι της Ανωνύμου Οινοποιητικής Εταιρείας ΑΧΑΪΑ, εν τη οδώ Ρήγα Φερραίου αρ. 20».

Η σύνθεση του Δ.Σ. της εταιρίας παρουσιάζει σε γενικές γραμμές ομοιογένεια, με μικρές διακυμάνσεις:

Βλάσης Αντωνόπουλος :
16 Απριλίου 1927 έως 20 Μαΐου 1931: Πρόεδρος
10 Ιουλίου 1938 έως 27 Αυγούστου 1941: Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ευάγγελος Λαδόπουλος :
16 Απριλίου 1927 έως 22 Σεπτεμβρίου 1932 : Μέλος Δ.Σ. και Διευθυντής της εταιρίας

Δημήτριος Αλεξόπουλος :
16 Απριλίου 1927 έως 29 Οκτωβρίου 1928 : Μέλος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Φινόπουλος :
16 Απριλίου 1927 έως 20 Μαΐου 1931 : Μέλος Δ.Σ.
20 Μαΐου 1931 έως 10 Ιουλίου 1938 : Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλασίου Αντωνόπουλος :
28 Απριλίου 1927 έως 27 Αυγούστου 1941 : Διευθυντής Βιομηχανικής Κινήσεως και εν συνεχεία Γενικός Διευθυντής

Νικόλαος Τριάντης :
20 Μαΐου 1931 έως 10 Ιουλίου 1938 : Μέλος Δ.Σ.

Παναγιώτης Γράτσος :
10 Ιουλίου 1938 έως 27 Αυγούστου 1941 : Μέλος Δ.Σ.

Αλέκος Αντωνόπουλος :
17 Ιουλίου 1933 έως 27 Αυγούστου 1941 : Ειδικός Διευθυντής και Χημικός

Βασίλειος (Λαλάκης) Αντωνόπουλος :
28 Ιουλίου 1939 έως 27 Αυγούστου 1941 : Μέλος Δ.Σ.

Συμπερασματικά, παρατηρούμε, αφ’ ενός, ότι ο Ανδρέας Καφετζόπουλος, που ήταν μέλος του Δ.Σ. στα 1919, στην περίοδο που εξετάζουμε απουσιάζει παντελώς. Και, αφ’ ετέρου, ότι καθώς ενηλικιώνονται τα μέλη της οικογένειας Αντωνόπουλου, αναλαμβάνουν ένα προς ένα ευθύνες στην επιχείρηση. Τέλος, άξιο αναφοράς είναι  πως στις συνεδρίες της πολεμικής περιόδου προσέρχονται δύο μόνο άτομα, ο Βλάσης Αντωνόπουλος και ένας από τους γιους του, εκπροσωπώντας συνάμα και τους απόντες, που ενδεχομένως πολεμούσαν στη γραμμή του πυρός.

Συνεχίζεται…

Ακολουθήστε μας: 
facebook instagram twitter youtube