Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το cavaclauss.gr  συλλέγει και επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα που περιέχονται στον Διαδικτυακό του Τόπο και στα ηλεκτρονικά αρχεία που διατηρεί και για το απολύτως απαραίτητο  χρονικό  διάστημα,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  τον  Κανονισμό 2016/679 και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε, περαιτέρω χρήση τους, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των ατόμων που αφορούν.

Το cavaclauss.gr  δηλώνει ότι έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι εξ ορισμού θα τύχουν επεξεργασίας μόνο τα απαραίτητα  δεδομένα καθώς και όσα δεδομένα υποχρεούται, από την κείμενη νομοθεσία, να διατηρεί για οικονομικούς και φορολογικούς λόγους. Επίσης, δηλώνει ότι παρέχει ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται, έχοντας διαμορφώσει στρατηγική αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων.

Ο επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του cavaclauss.gr, ανά περίπτωση, προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση ανακριβειών ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων, τον περιορισμό τους, την απομάκρυνση πληροφοριών σχετικών με το άτομό του, τη διαγραφή ή τη μεταφορά τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το cavaclauss.gr παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου  του «όπως ακριβώς έχουν» και δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του  χρήστη.   Ο   Διαδικτυακός   Τόπος   ενδέχεται   να   περιέχει   παραπομπές (συνδέσμους) σε ιστοσελίδες τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση, χωρίς να υιοθετεί ή να αποδέχεται τις απόψεις, πράξεις ή το περιεχόμενο που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Με τυχόν ενεργοποίηση των συνδέσμων, ο φοιτητής / χρήστης αποχωρεί από τον Δικτυακό Τόπο  και πλέον υπόκειται στους όρους χρήσης των τρίτων φορέων, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

Το cavaclauss.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του αλλά δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα ή διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους, ούτε την λειτουργία των διακομιστών του (servers), απρόσκοπτα, χωρίς κανενός είδους σφάλματα ή απαλλαγμένη  από  ιούς,  κακόβουλο  λογισμικό  ή  άλλα  παρόμοια  στοιχεία.  Επομένως,  το cavaclauss.gr δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Διαδικτυακού Τόπου.

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Διαδικτυακό Τόπο, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον φοιτητή / χρήστη,   είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από λογαριασμό του cavaclauss.gr  (π.χ. x@clauss.gr), μαζί με τα τυχόν επισυναπτόμενά του, είναι εμπιστευτικό και προορίζεται μόνο για χρήση από τα άτομα  στα  οποία  απευθύνεται.  Εάν  παρά  ταύτα  παραληφθεί  από  μη  προοριζόμενο παραλήπτη,  ο  τελευταίος  πρέπει  να  το  επιστρέψει  στον  αποστολέα  χωρίς  να  κάνει οποιαδήποτε χρήση καθώς η αποθήκευση, ανάγνωση, μετάδοση, αναγραφή, αποκάλυψη, ανακοίνωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται στο μήνυμα, δεν είναι σύννομη.

Το cavaclauss.gr έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι τα αποστελλόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα επισυναπτόμενα αρχεία τους έχουν ελεγχθεί για ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, ωστόσο είναι ευθύνη του παραλήπτη να ελέγξει τη μη ύπαρξη ιών και κακόβουλου λογισμικού, πριν ανοίξει οποιοδήποτε επισυναπτόμενο αρχείο.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου cavaclauss.gr. καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές, διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από το παρόν, ορίζονται τα Δικαστήρια της Πάτρας.

Το cavaclauss.gr διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Για τον λόγο αυτό, προτρέπονται οι χρήστες να επισκέπτονται τακτικά αυτή τη σελίδα.